Go语言操作mysql数据库简单例子

Go语言操作数据库非常的简单,
他也有一个类似JDBC的东西”database/sql”
实现类是”github.com/go-sql-driver/mysql”
使用过JDBC的人应该一看就懂

对日期的处理比较晦涩,没有JAVA流畅:

代码如下:
package main

import (
    “database/sql”
    _ “github.com/go-sql-driver/mysql”
    “log”
    “time”
)

/*
    create table t(
        id int primary key auto_increment,
        name varchar(20) not null,
        ts timestamp
    );
*/
func insert(db *sql.DB) {
    stmt, err := db.Prepare(“insert into t(name,ts) values(?,?)”)
    defer stmt.Close()

if err != nil {
        log.Println(err)
        return
    }
    ts, _ := time.Parse(“2006-01-02 15:04:05”, “2014-08-28 15:04:00”)
    stmt.Exec(“edmond”, ts)
}

func main() {
    db, err := sql.Open(“mysql”, “xx:xx@tcp(127.0.0.1:3306)/mvbox?charset=utf8”)
    if err != nil {
        log.Fatalf(“Open database error: %s\n”, err)
    }
    defer db.Close()

err = db.Ping()
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }

insert(db)

rows, err := db.Query(“select id,name,ts from t where id>?”, 1)
    if err != nil {
        log.Println(err)
    }

defer rows.Close()

var id int
    var name string
    var ts string

for rows.Next() {
        err := rows.Scan(&id, &name,&ts)
        if err != nil {
            log.Fatal(err)
        }
        log.Println(id, name,ts)
    }

err = rows.Err()
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}