word文档如何删除属性和个人信息?

word文档如何删除属性和个人信息?我们来了解下如何删除word文档属性和个人信息

1、首先查找下文档在电脑磁盘的位置,找到后在WORD文档上单击鼠标右键,选择属性。

word文档如何删除属性和个人信息?_新客网 word文档如何删除属性和个人信息?_新客网

2、弹出 属性 对话框后,点击 详细信息 选项卡,可以看到文档的个人信息历历在目。

word文档如何删除属性和个人信息?_新客网 word文档如何删除属性和个人信息?_新客网

3、点击 左下角的一行文字 “删除属性和个人信息 ”,进入删除属性 窗口。

word文档如何删除属性和个人信息?_新客网 word文档如何删除属性和个人信息?_新客网

4、点击选择 从此文件中删除以下属性 ,并单击 全选 按钮,点击 确定。

word文档如何删除属性和个人信息?_新客网

5、查看文档右键属性-详细信息,属性和个人信息消失,删除成功。

word文档如何删除属性和个人信息?_新客网